PDFPrintE-mail

На основу члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09 и 104/11), члана 35. Статута Гимназије и средње стручне школе "Петар Кочић" Зворник, Савјет ученика на својој сједници одржаној дана 24. 9. 2021. године  д о н о с и:

П О С Л О В Н И К
о раду Савјета ученика
ЈУ Средњошког центара  "Петар Кочић"  ЗворникI   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.

Овим пословником регулише се начин рада Савјета ученика Гимназије и средње стручне школе "Петар Кочић" Зворник (у даљем тексту: "Школа").

Члан 2.


Савјет ученика формирају ученици у школи. Савјет ученика чини по један представник ученика сваког одјељења у Школи.

Члан 3.

Одредбе овог пословника су обавезне за све чланове Савјета ученика и друга лица која учествују у раду или присуствују сједницама Савјета ученика.

Члан 4.


Сједницама Савјета ученика могу да присуствују директор, помоћник директора, педагог и психолог школе на позив предсједника Савјета ученика или координатора за рад са Савјетом ученика.

Члан 5.

Савјет ученика представља и заступа предсједник а у његовом одсуству или спрјечености замјеник предсједника.

II ДЈЕЛОКРУГ РАДА САВЈЕТА УЧЕНИКА

Члан 6.


Савјет ученика:
1)     промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа,
2)        представља ставове ученика Школском одбору школе,
3)        подстиче ангажовање ученика у раду школе,
4)      информише Школски одбор према својим ставовима када оцијени да је то потребно  или по захтјеву Школског одбора о сваком питању које се односи на рад и управљање школом,
5)        промовише права ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници,
6)      разматра питања успјеха ученика, рада ученичке задруге, екскурзија и излета ученика, услова рада школе и других питања утврђених актима школе и
7)        учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче
и унапређује васпитно-образовни рад у школи.

III   КОНСТИТУИСАЊЕ САВЈЕТА УЧЕНИКА

Члан 7.


На конститутивној сједници се бирају предсједник и подпредсједник Савјета ученика и усваја се Пословник о раду и План и програм рада Савјета ученика.

Члан 8.

Првој конституирајућој сједници предсједава коодинатор рада Савјета ученика.

Члан 9.

На конституирајућој сједници прво се бира предсједник и замјеник предсједника Савјета ученика, а затим се усваја овај Пословник.
Предсједник и подпредсједник се бирају јавним гласањем. Било који члан може предложити другог члана за предсједника. Члан Савјета ученика који освоји највећи број гласова изабран је  за предсједника, други по реду постаје замјеник предсједника.

IV   ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА УЧЕНИКА

Члан 10.

Предсједник представља Савјет ученика и  у име Савјета упућује приједлоге, ставове и питања директору школе, школском одбору и стручним органима школе. Предсједник може да сазива и руководи сједницама Савјета ученика уз сагласност координатора.

Члан 11.

Мандат предсједника Савјета ученика траје једну школску годину и аутоматски престаје по истеку исте.
Предсједник може бити разрјешен и прије истека мандата за који је именован на лични захтјев, подношењем писмене оставке или разрјешењем, у колико не обавља своју дужност у складу са Законом, општим актима школе и овим Пословником.

V   РАД САВЈЕТА УЧЕНИКА


Члан 12.


Сједнице Савјета ученика одржавају се по потреби, а обавезно на захтјев Наставничког вјећа, пет чланова Савјета ученика и директора школе, као и на личну иницијативу предсједника или координатора.

Члан 13.

Приједлог дневног реда сједнице Савјета ученика саставља предсједник или координатор рада Савјета ученика.


Члан 14.

Предсједник Савјета ученика и координатор могу заказати сједницу најмање три дана прије њеног одржавања.
Изузетно од става 1. овог члана предсједник и координатор могу заказати хитну сједницу у року од 24 часа од њеног одржавања.
О хитности сједнице одлучују предсједник и координатор.

Члан 15.

Предсједник отвара сједницу, када утврди да сједници присуствује већина чланова рачунајући и предсједника, руководи радом и стара се о одржавању реда на сједници у сарадњи са координатором.
У ту сврху чини следеће:
1.    Утврђује и објављује да ли за сједницу постоји кворум за пуноважно одлучивање;
2.    Стара се да рад тече према утврђеном днавном реду и по одредбама овог пословника;
3.    Даје ријеч члановима Савјета ученика и осталим учесницима на сједници.

 

Члан 16.

Ако предсједник утврди да није обезбјеђен кворум из члана 14. овог Пословника, одложиће сједницу.

Члан 17.


Након утврђивања кворума за рад и пуноважно одлучивање усваја се предложени дневни ред.
Сваки члан Савјета ученика може предложити измјену и допуну дневног реда, која ће бити прихваћена ако је усвоји већина присутних чланова Савјета ученика.
Након усвајања дневног реда, приступа се раду према усвојеним тачкама дневног реда.

VI   ОДЛУЧИВАЊЕ И ГЛАСАЊЕ

Члан 18.

Савјет ученика пуноважно одлучује ако сједници присуствује више од половине укупног броја чланова Савјета ученика.
Своје одлуке Савјет ученика доноси већином гласова присутних чланова.
Ако се за доношење одлуке изјасни једнак број чланова ЗА и ПРОТИВ, гласање ће се поновити.
Ако се и након поновљеног гласања не добије потребна већина одложиће се њено усвајање.

Члан 19.

Гласање је по правилу јавно, осим у случајевима када Савјет ученика одлучи да гласање буде тајно.
Јавно гласање се врши дизањем руке, на предсједниково питање "ко је за", а затим "ко је против", и најзад, на питање "ко се уздржао од гласања".


VII   ЗАПИСНИЦИ


Члан 20.

О раду сједнице води се записник.
Записник садржи основне податке о раду сједнице, присутним члановима Савјета ученика и податке о донијетим одлукама и приједлозима.
На захтјев члана Савјета ученика у записник се уноси његово излагање или издвојено мишљење.
Записник води записничар кога одреди Савјет ученика.  На основу записника се сачињава Извод из записника који Савјет ученика усваја на наредној сједници, прије преласка на дневни ред.
Записник потписују предсједник и записничар.

Члан 21.

Записници се достављају секретару школе.
Сви материјали се чувају у архиви администрације Школе у посебном регистратору.

VIII   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Све одлуке, односно акта која доноси Савјет ученика потписује предсједник Савјета ученика.

Члан 26.

Измјене и допуне овог пословника врше се на приједлог предсједника Савјета ученика, координатора или било ког члана Савјета ученика, ако се такав приједлог прихвати.

Члан 27.

Овај пословник ступа на снагу даном доношења.

Last Updated on Saturday, 09 October 2021 09:43